• +420 603 425 156
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní podmínky


společnosti Foodin catering CZ s.r.o., IČO 03313697, se sídlem Praha 8 – Ďáblice, U Prefy 520/24, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230163 (dále jen „Foodin“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.market.foodin.cz (dále jen „VOP“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto VOP společnosti Foodin upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Foodin (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností Foodin a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.market.foodin.cz (dále jen „market Foodin“) hodlá nakoupit u společnosti Foodin zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu market Foodin mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Foodin nabízí zákazníkům jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Foodin je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Foodin uzavře, zůstane uložená u společnosti Foodin a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Foodin může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Foodin informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu market Foodin, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Foodin je oprávněna prodej Zboží na market Foodin kdykoliv ukončit.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Foodin na Portálu market Foodin nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může nakoupit a po zaplacení i osobně vyzvednout. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Foodin za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Velká Pecka zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu market Foodin a za předpokladu splnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Foodin.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu market Foodin

Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu market Foodin Zboží, jež chce koupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „DO KOŠÍKU“.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu koupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Pokračovat“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, případně i další informace potřebné pro dokončení objednávky (dále jen „Objednávka“).

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Foodin kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Smlouva mezi Foodin a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Foodin neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Společnost Foodin je vždy oprávněná v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Foodin předá Zákazníkovi Zboží dle Objednávky bezkontaktně na adrese výdejny: Battistova cihelna, Prácheňská 24, Praha 8 Ďáblice. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Zákazníkovi Zboží za společnost Velká Pecka předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. Výjimkou je platební metoda společnosti Twisto payments a.s. (dále jen „Služba Twisto“), kdy objednávku může převzít pouze ten, na jejíž jméno je objednávka vystavena.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Foodin vystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi tento doklad předán. Daňový doklad bude také ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu market Foodin.

Zákazník bere na vědomí, že Foodin není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky využití Portálu market Foodin.

ZÁKAZNÍK VŮČI DODAVATELI PROHLAŠUJE A ZARUČUJE, ŽE:
je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Foodin takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje společnosti Foodin, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, se před zahájením užívání Portálu market Foodin důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

3. ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu market Foodin. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Foodin, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Foodin za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího dni vyzvednutí Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Foodin pouze čas vyzvednutí. Od okamžiku, kdy je Zboží pro Zákazníka připraveno, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE ZBOŽÍ)
Foodin prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Foodin předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Foodin nebo prostřednictvím Portálu market Foodin a doručit Zboží na své náklady na adresu Prácheňská 24, Praha 8.

Pro vyloučení veškerých pochybností Foodin v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Foodin pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Foodin, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Foodin. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Foodin nebo v sídle podnikání společnosti Foodin nebo prostřednictvím Portálu market Foodin a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Foodin tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Foodin jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Foodin dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Foodin za vady může upravit reklamační řád Velké Pecky.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad klientovi vystaven a odeslán na jeho e-mailový účet.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Foodin je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v sjednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení sjednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Foodin.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Foodin zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Velká Pecka nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna včetně haléřů v souladu s příslušnými právními předpisy. Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník přes platební bránu od společnosti pays.cz s.r.o.. (dále jen „Služba Pays“).

Ceny Zboží uvedené na Portálu market Foodin jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Foodin prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

Při platbě postupuje Zákazník dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Foodin není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi předat před tím, než bude Cena za Zboží Zákazníkem uhrazena. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP. Společnost Foodin nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití platebního systému od společnosti pays.cz s.r.o..

Služba na fakturu společnosti Foodin. Tato platba je výhradně určena pouze pro právnické osoby (dále jen firmy) a je sjednána po zaslání písemné žádosti na webovém portálu market Foodin a následném schválení ze strany společnosti Foodin.

Jakmile Uživatel uhradí zboží nabízené na portálu market Foodin, doručí společně s objednávkou Foodin Uživateli daňový doklad vystavený v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Při Objednávce Zboží na váhu si Foodin vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

6. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY
Foodin nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobem, jímž Portál market Foodin využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Foodin nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu market Foodin způsobené přerušením přívodu el. energie.

Foodin nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu market Foodin. Foodin nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu market Foodin ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu market Foodin nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Foodin neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Foodin, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Foodin dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Foodin vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Foodin také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

7. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Foodin je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál market Foodin (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál market Foodin výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu market Foodin.

Přístup a užití Portálu market Foodin ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál market Foodin způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu market Foodin. Portál market Foodin je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Foodin, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu market Foodin.

Zákazník využívá Portál market Foodin na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu market Foodin jsou pouze ilustrativní.

Foodin neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu market Foodin, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál market Foodin ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Foodin si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu market Foodin.

Foodin není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA
O tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností Vám můžeme zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace o ochraně Vašich osobních údajů se můžete dočíst v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

10. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah související s užitím Portálu market Foodin nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Foodin.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Společnost Foodin je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Foodin je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu market Foodin kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Foodin jsou uvedeny na webovém portálu market Foodin. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: [email protected] Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit take na [email protected]

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.3.2020

© 2021 Foodin catering. All Rights Reserved. Fotky pro FoodIN s láskou tvoří Jan Nechvíle. Catering z lokálních surovin
Czech English French German Russian Spanish